Altın Anahtar

 İSTANBUL ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İSTANBUL İNTERNET KAFECİLER ODASI

Güven, Samimiyet ve Empati.

ALTIN ANAHTAR

Proje Teklifi

İİKO Proje 2012

 

 1.Tanım

1.1 Projenin İsmi

Güven, Samimiyet ve Empati Altın Anahtar Projesi.

1.2 Proje Alanı

Proje, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası tarafından İstanbul’da pilot proje olarak gerçekleştirilecektir. Proje diğer kentlere model olacaktır ve tüm Türkiye’de uygulanacaktır.

1.3 Proje Özeti

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası tarafından hazırlanacak çalışmalarla; İnternet kafe denetleme birimleri ile işletmecileri arasında güven, samimiyet ve empati kurulmasının temini, işletme standartlarının belirlenmesi, meslek etiği ilklerinin uygulanması ve internet kafe sektöründe oto kontrol sisteminin kurulması düşünülmektedir. Bu kapsamda sektörde yer alan aktörlerin sorunlarına çözüm üretilirken aynı zamanda kamu güvenliği ve internet kullanımından doğması muhtemel zararların da maksimum seviyede önüne geçilmesi düşünülmektedir. Bu bağlamda internet kafeleri sektörü için bir proje hazırlanmıştır.

1.4 Projenin Amacı ve Hedefleri

Ülkemizde kontrolsüz internet kullanımı sebebi ile yaşanan sorunlardan ötürü internet kullanımında etkin mahaller olan internet kafelerin denetiminde yaşanan sorunlara ve akabinde internet kafelerin ürettiği çeşitli sorunlara kesin ve çağdaş çözüm getirmek projenin amacıdır. İnternet kafe işletmecileri ile devlet kurumları arasında Güven, samimiyet ve empati ortamının kurulmasını sağlamak projenin öncelikli hedefidir. Bu kapsamda kendi kendilerini etkin şekilde denetleyen internet kafeler sistemini hayata geçirmek ve sektör içindeki çürük elmaların ayıklanması hedeflenmektedir.

1.5 Proje Gerekçesi

1.5.1 Mevcut Durum, İhtiyaçlar ve Problemler

Ülkemizde internet kafelerin denetlenmesinde çeşitli etkenler uygulama standartlarının birliğini zorlaştırmaktadır. Standartların birliği oluşmadığında ise öncelikle denetimin kalitesi düşmekte ve iyi niyetli işletmecilerin devletin kurumlarına karşı olan güvenleri zedelenmektedir. Diğer yanda;

İnternette gençlerin ve çocukların evrensel bilgi ve kültürle hemhal olurken zarar görme ihtimallerini ortadan kaldırmak, ülke ve milli değerler çerçevesinde yeni ve çağdaş bir yaklaşım ortaya koymak gerekmektedir.  

Genel olarak incelendiğinde internet kafecilik mesleğini icra edenlerden;

 • Bir kısmının iyi niyet sınırlarını aştığı,
 • Bir kısmının istemeden de olsa iyi niyet sınırlarını zorladığı,
 • Bir kısmının tüm kurallara harfiyen uyduğu görülmektedir.

Bu noktada bir örnekle mevcut durumun doğru tespitini yapalım.  

İyi niyet sınırlarını aşan işletmeci işletmesinde sigara içirir ve gece kapanma saatine uymaz.  Sigara içiren işletmeci sigara içirmeyen işletmecinin müşterisini kendi işletmesine çeker. Tüm kurallara harfiyen uyan işletmeci zarar ederken, kurala uymayan işletmeci para kazanır. Hal böyle olduğunda gerçekte işini doğru yapmak isteyen bir kısım işletmeci de kuralları farklı şekillerde zorlar veya deler. İyi niyet sınırlarını aşan işletmecilerin ortaya çıkardığı bu tablo sektörde işini doğru yapanlara büyük zararlar vermektedir. Sektörde kanuna uyanlar işletmelerini kapatmak zorunda kalırken kanunsuz olanlar çoğalma eğilimi gösteriyor.

Kuralla uyan, uymak için gayret sarf eden işletmecilerin ülkemizin ahlaki ve kültürel değerleriyle yetişmiş kişiler olduğu ortadadır. Bu esnafın büyük bölümü kanunsuz çalışanları dahi şikâyet etmeyi günah/ayıp saymaktadır. Bir bölümü ise şikâyetçi olduğu esnafın, kendisini şikâyet ettiğinden haberdar edildiğinden bahisle şikâyetçi olmuyor veya olamıyor. Esnafın bu konularda bilinçlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin acilen alınması gerekmektedir.

Denetim ile ilgili bazı uygulamada tereddüde düşülen belli başlı konular bulunmaktadır. En basit örneği, TİB onaylı WebFiltre yazılımlarının denetleme usul ve esaslarında halen bir birliktelik oluşturulamadı. Tüm itilaflı konularda uygulama birliğinin sağlanması için bir merkezin ve sistemin oluşturulması gerekmektedir. Denetim sonuçları da bir merkezden takip edilebilir olmalıdır.

Denetim Komisyonlarının oluşturulması ve ilçelerde yapılan denetimler belirli gün ve ancak sınırlı sürelerde ve belirli konularda gerçekleştiriliyor. Elde olan imkânlarla bunun fazlasını gerçekleştirmek mümkün değil. Diğer yandan teknolojinin sağlayacağı araçlar geliştirmek suretiyle üst düzeyde ekstra imkânlar sağlanabilir. Bu kapsamda İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odasının ortak yürüteceği çalışmalarla öncelikle işletmecilerle denetim ekipleri arasında empati ortamının sağlanması gerekmektedir. Denetimin amaçladığı ortak ülke menfaatleri işletmecilere anlatılmalı ve denetleme birimleri de işletmecilerin sorunlarını iyi bilmelidir. Bu sağlandıktan sonra sorunların çözüm noktasında her iki tarafında samimi yaklaşım göstermeleri hedeflenmeli ve bunun için karşılıklı güven tesis edilmeli. Projeye gönüllü destek veren işletmecilerle birlikte sektörde oto kontrol siteminin oluşturulması gerekmektedir. Akabinde çürük elmalar tespit edilecek ve sektörden uzaklaşması sağlanacaktır.

Uygulanacak projenin amacını ve hedeflerini işletmecilere ve işletmeleri denetleyen birimlere açıkça anlatmak projenin başarısını doğrudan etkileyecektir. Projenin internet kafelere ceza yazmak amacını taşımadığı,  denetlemekten ziyade sorunları ortadan kaldırmaya yönelik doğru sistemi kurmak amacı taşıdığı anlatılmalıdır.

Bu bağlamda taraflar arasında öncelikle güven, samimiyet ve empati kurulmasını sağlamak sorunun çözümü için altın anahtar olacaktır.

1.5.2 Projeden doğrudan ya da dolaylı yoldan fayda sağlayacak gruplar.

 • İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası projenin kurucusu, oluşturucusu ve yöneticisidir.
 • İstanbul Valiliği projeye katılan kurumlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.
 • İstanbul Büyük Şehir Belediyesi projenin toplantı salonu destekçisidir.
 • İstanbul Esnaf ve Sanatkârları Odalar Birliği (İSTESOB) projenin eğitim koordinatörüdür.
 • INTEL Türkiye, projenin eğitim ve halkla ilişkiler destekçisidir.
 • TİB Projenin İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik danışmanıdır.
 • İnternet Kafe müşterileri, genlerimiz ve çocuklarımızı projeden faya sağlayacak gruptur.
 • İnternet kafe mesleğini icra edenler projeden fayda sağlayan ve projeye fayda sağlayacak gruptur.

TİB verilerine göre Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren 27.500 internet kafe bulunmaktadır. İstanbul’da 3.200 İnternet kafe bulunmaktadır.

1.5.3 Fayda sağlayacak grupların neden seçildiği

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası projenin kurucusu, oluşturucusu ve yöneticisidir. İnternet kafelerin denetim standartlarını belirleyecek ve denetimleri gerçekleştirecektir. İnternet kafe sektörü için kurulan oto kontrol sisteminin takipçileri olacaklardır.

İstanbul Valiliği projenin kurumlar arasında ki koordinatörüdür. Personelin istihdamı ve görevlendirilmesini sağlayacaktır.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi projenin toplantı salonu destekçisidir. Gerek işletmeciler gerekse denetim birimleriyle yapılacak toplantılarda kullanılacak salonları İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tedarik edecektir.

İstanbul Esnaf ve Sanatkârları Odalar Birliği Projenin eğitim işlerini üstlenecektir. Özellikle İnternet Kafe işletmecilerinin eğitiminde etkin olacaktır. Ayrıca, mesleki teamül, etik ve kanunlara uymayan işletmeciler hakkında İİK Odasının talebi üzere disiplin soruşturmaları başlatacaktır.

INTEL Türkiye, projenin eğitim ve halkla ilişkiler destekçisidir. Projenin işletmecilerin eğitilmesi ve denetim birimlerinin eğitimi ayağında rol üstlenecektir. Projenin halka tanıtımı İNTEL  Türkiye organizasyonuyla yapılacaktır.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) 5651 Sayılı yasanın hazırlanmasında ve İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin hazırlanmasında önemli görevleri üstlenmiştir. İnternet Kafelerde Kullanılan WeBfiltre yazılımlarının çalışma kriterlerini belirleyen, yazılımların engelleyeceği siteleri belirleyen ve yazılımların kullanılıp kullanılmadığını elektronik sistemleri sayesinde görebilen TİB dir. Bu bağlamda konuyla ilgili en doğru bilgileri TİB sağlayabilir.

1.6 Proje Uygulama Adımları

1. Adım:

 • Proje ortakları ve fayda sağlayıcılara proje hakkında bilgi verilmesi ve ön taleplerin ilgililerine iletilmesi.
 • İnternet kafe işletmecilerine ulaşılması ve güncel iletişim bilgileri ile e-posta adreslerinin tutanak mukabili alınması.
 • Ulaşılan internet kafelere projenin amacı ve hedefleri hakkında ön bilgiler içeren broşürlerin dağıtılması.

2. Adım

 • Denetimlerde ihtilafa düşülen konuların belirlenmesi.
 • TİB, İstanbul Emniyet genel Müdürlüğü ve İİK Odasının ortak istişarelerde bulunması ve ihtilaflı konularda ortak uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi.
 • Eğitimlere ilişkin konuların ve içeriklerin tespiti ve eğitim programlarının hazırlanması.

3. Adım

 • İşletmecilerin ihbar/şikâyet iletebilecekleri ve alınan sonuçları takip edebilecekleri elektronik sistemlerin hazırlanması.
 • İİK Odası’nın Duyuru, haber, taleplerini işletmecilere otomatik dağıtan Net-Evi-Bülten isimli yazılımın amaca uygun şekilde yeniden yapılandırılması.
 • Hazırlanan elektronik sistemlerin ve eğitim içeriklerinin internet ortamına aktarılması.

4. Adım

 • İnternet Kafe denetimi gerçekleştiren tüm ekiplerin bilgilendirileceği eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.
 • Denetim ekiplerinin ve internet kafe işletmecilerinin birlikte katılacağı proje tanıtım toplantılarının düzenlenmesi.
 • İnternet Kafe işletmecilerine eğitim seminerleri düzenlenmesi.
 • Eğitimlere katılan işletmecilere sertifika ve hediyelerin verilmesi.

5. Adım

 • Denetim komisyonlarının denetimleri tespit edilen standartlar doğrultusunda sürdürmesi.
 • Kurulan elektronik sistemlerin etkin kullanımı ve takibi.
 • Belirli bir süreç sonunda; projenin amacı ve hedefleri doğrultusunda kurallara riayet ettiği, projeye katılım gösterdiği tespit edilen işletmecilere Turuncu Plaket nişanesi verilmesi.

1.7 Metodoloji

1.7.1 Projeyi yürütme metodu ve bu metodun seçilmesindeki sebep

Proje ortaklarına, fayda sağlayıcılarına ve fayda sağlayanlara proje hakkında bilgi verilmesi ve ön taleplerin ilgililere iletilmesi ile projeye katılımın en üst seviyede tutulmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Özellikle projeden fayda sağlayacakların projenin uygulanabilirliğini arttırıcı eleştirileri projenin ilk adımının en önemli parçasıdır.

Bu bağlamda tüm işletmecilere proje hakkında bilgi verilecek ve iletişim bilgileri ile e-posta adresleri bir veri tabanı üzerinde toplanacaktır. Projenin gelişimi konusunda sürekli bilgilendirilmeleri düşünülmüştür.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında doğan itilaflı konuların tespiti yapılacaktır. Bu konular ilgilileriyle ortak bir hükme bağlanacak ve oluşan sorunlar uygulama birliği sayesinde ortadan kaldırılacaktır.

İnternet kafelerde uygulanacak denetimlerin standartları ve uygulama birliği İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü, İİK Odası ve TİB arasında yapılacak istişareler sonucunda belirlenir.  Standartların belirlenmesinde devletin ve işletmecinin ortak faydaları üst seviyede gözetilmekle birlikte;  gençlerimiz ve çocuklarımızın her türlü zararlı etkenden en süt düzeyde korunması ve gerekli tedbirlerin henüz zarar oluşmadan öngörülmesine yönelik tedbirler gözetilecektir.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kuralları, denetim standartları ve uygulama birliği konularında eğitim içeriği ve programları hazırlanacaktır. Denetimlerin standartlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimler internet ortamına aktarılacak ve değişen denetim personelinin bu eğitimleri kendi kendilerine de alabilmeleri sağlanacaktır. Esnafın bu eğitimleri bire bir alması da sağlanacaktır.

İNTEL Türkiye hazırlanacak eğitimlerin uygulama giderlerini üstlenirken İSTESOB eğitimlerin uygulama ve koordinasyonunu üstlenecektir. İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin temin edeceği salonlarda eğitimler verilecektir. İNTEL Türkiye Projenin hakla tanıtımını (PR) çalışmalarını yürütecektir.

Gerektiği hallerde işletmecilere gerçek zamanlı ulaşılabilmesi hem İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü hem de İİK Oda başkanlığı için önemlidir. Bu itibarla Net-Evi- Bülten isimli yazılım kullanılacaktır. Evden kaçan çocukların duyurulması/bulunması gibi konularda bu yazılımın etkin rol üstleneceği düşünülmektedir. 

Projeye eğitimlerine katılan işletmeciler eğitim sertifikalarını ve hediyelerini alacaktır.  Proje başladıktan sonra aktif katılım ve destek veren işletmelerin durumu belli süreler içinde gözlenecektir. İİK Odası Mesleki Etik kurallarına riayet eden ve yönetmelik kurallarına uyan işletmeciler Turuncu Plaket Nişanesi ile ödüllendirilecektir. Bu noktada oto kontrol sistemine etkin katkı sağlan sektör mensuplarına öncelik tanınacaktır. 

Denetimlerin amacı ve hedefleri işletmeciye açıkça anlatılırken denetim birimlerine de iyi niyetli işletmecilere zarar verilmemesi hususunda özenli davranmaları öğütlenecektir. İyi niyetli olanla olmayanı birbirinden ayırmayı kolaylaştırmak amacıyla işletmeciler arasında kanunlara uymayanları (kendilerini teşhir etmek zorunda kalmadan) ortaya koyacakları oto kontrol sistemi oluşturulacaktır. Oluşturulan siteme gelen veriler İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü merkez personelince değerlendirilecektir. İİK Odası internet sitesi üzerinden yapılan bilgilendirmeler İstanbul Çocuk Şube müdürlüğüne iletilecek ve alınan sonuçlar ilgilisine iletilecektir.

1.7.2 Proje izleme mekanizması

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası projenin kurucusu, oluşturucusu ve yöneticisidir. İnternet kafelerin denetim standartlarını belirleyecek ve denetimleri gerçekleştirecektir. İnternet kafeler sektörü için kurulan oto kontrol sisteminin takipçileri olacaklardır.

1.7.3 Proje ortaklarının ve diğer kurumların projeye katılımı

Valilik, Mülki amirlikler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il ve ilçe Belediyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü, TİB, İSTESOB ve İNTEL Türkiye projenin ortaklarıdır.

1.7.4 Proje ortaklarının ve diğer kurumların görevleri ve seçilme sebepleri

İstanbul Valiliği İnternet Kafe denetim komisyonlarında yer alan personelin eğitim görevlendirme ve koordinasyonunu sağlayacaktır. Mülki amirlikler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl ve ilçe belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğü de eğitim görevlendirme ve koordinasyonunu yerine getirecektir. İSTESOB, TİB de projenin ortaklarındandır. Standartların belirlenmesi, gerekli eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında etkin olacaktır. Meslekten uzaklaştırılması gereken esnafların varlığı halinde İSTESOB görev üstlenecektir. Projenin eğitim giderleri, halka tanıtımı ve hediyeler ile ilgili bölümde ise yine proje ortağı olan ve İNTEL Türkiye görev üstlenecektir.

1.8 Proje süresi ve zaman planı

 Hazırlanacak.

2. Proje Sonuçları

2.1 Hedef Grup Üzerinde Beklenen Etkiler

2.1.1 İnternet Kafeler ve işletmecileri üzerinde ki etkileri

Denetim standartlarının oluşturulması, nitelikli uygulanması ve takibinin yapılması sonucunda kurallara uymayarak haksız rekabete mahal veren işletmelerin sektöre zarar vermesi engellenecektir. Bu yerler ya kurallara uyacak ya da yok olacaktır. Bunun sonucunda karlılığının düşmesi endişesi yaşamayan esnafın kurallara kolaylıkla riayet etmesi sağlanacaktır. İnternet kafe esnafı ile emniyet mensupları ve diğer devlet kurumlarının personeli arasında güven, samimiyet ve empati kurulması sağlanacaktır. İyi niyetli işletmecilerinin kazançlarını artması sonucunda bu yerlerin fiziki kalitesinin de artacağı kesindir.

2.1.2 Geçlerimiz ve çocuklarımız üzerinde ki etkileri

Geçlerimiz, çocuklarımız ve toplumda yaşayan her bireyin kaliteli hizmete ulaşması en doğal hakkıdır. İnternet kafelerden kaynaklanan sorunlarla özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin korunması şarttır. Projenin hayata geçirilmesi sonucunda işletmecisi güvenilir olan yerler öne çıkacak ve kaliteli internet kafeler oluşacaktır. İnternetin ve internet kafelerde oynan bazı oyunların zararlı etkilerinden çocuklarımızın en üst düzeyde korunması ise projenin en önemli etkisi olacaktır.

2.1.3 Kamu Kurum ve Kuruluşları üzerindeki etkileri

İnternet kafelere kesilen idari para cezaları nedeniyle mahkemelere intikal eden davaların sayısı minimuma indirilecektir. Bu itibarla mahkemeler gereksiz sebeplerle meşgul edilmeyecek ve adalet sisteminin yıpranması engellenecektir. Eşit ve nitelikli denetimin hayata geçmesiyle birlikte işletmecinin emniyet mensuplarına olan güveni en üst düzeyde sağlanacaktır. Denetim ekipleri ile işletmeci arasında yaşanan olumsuzluklar bertaraf edilecek ve devlete duyulan güvenin zedelenmesi engellenecektir. İhtiyaç duyulan Güvenli Kamu internet Erişim Merkezleri proje sayesinde hayat bulacaktır. Yöneticilerin karşısına sürek bir sorun olarak çıkan internet kafeler sorunu son bulacaktır.

2.2 Sürdürülebilirlik

2.2.1 Finansal Sürdürülebilirlik

Proje lansmanı sırasında rol alacak firmalar ürünlerinin reklamlarını yapacak ve projenin finansal sürdürülebilirliğine fayda sağlayacaktır. Bu fayda verilecek eğitimlerin ve hediyelerin tümünü kapsamaktadır.

2.2.2 Kurumsal Sürdürülebilirlik

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası projenin kurucusu, oluşturucusu ve yöneticisidir. İnternet kafeler halen İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından denetlenmektedir. Proje bu denetimlere yük getirmemekle birlikte işin kolaylaşması ve daha nitelikli denetim mekanizmasının oluşmasına katkı sağlayacaktır. İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odasının da proje kapsamında denetimlere katkı sağlaması kurumlar arasında iş biriliğini geliştirerek sürdürebilirliği kolaylaştıracaktır.

2.2.3 Politikaların Sürdürülebilirliği

Oluşturulan denetim standartları, interaktif eğitim programları  ve sistem Türkiye internet kafe denetim modeli olarak  ortaya konacaktır. Model İstanbul ilinde denenip uygulamada ortaya çıkabilcek sorunlar giderildikten sonra tüm Türkiye’de uygulanacaktır. Eğitimlerin interaktif olması ve sorunların uygulama sorunlarının bir merkezden çözülmesi brokrasiyi ortadan kaldıracaktır. Maliyetleri de ortadan kaldıran bu sitem kendi kendisini idame ettiren bir sistem olarak devam edecektir.

İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanlığı 

Proje Teklifi 2012

Haber Bülteni Aboneliği

captcha 

İletişim

map1
Adres: Osmanağa Mah. Halitağa Cad. Şemsitap Sok. No:8 D:3

34714 Kadıköy/ İST.

İstanbul
İnternet Kafecileri
Esnaf Odası Başkanlığı

  (+90) 0216 345 69 00

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.