Reklam
Reklam
İstanbul İnternet Kafecileri Esnaf Oda Başkanlığı

Üyelik Sonlandırma

Üyeliğin Son Bulması
İlgili yasal mevzuatlara göre aşağıda belirtilen durumlarda üyenin Oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir.

Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
Üyelik için belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.
* Yukarıda belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmesi durumunda üyelik kaydı üyenin yazılı başvurusu üzere silinir.

** Üye, işyeriyle ilgili değşiklikleri ve vergi dasiresi kapanışını 30 gün içinde yazılı olarak Sicil Müdrülüğüne ve Oda başkanlığına bildirmekle mükeftir.

*** Yazılı başvuruda bulunmayan üyelerin vergi kayıtlarını kapattığı yönetim kurulunca tespit edildiği takdirde, tespit edilen vergi kapanış tarihinden 6 ay sonra üyeliği resen silinir. Üyeliğin silindiği yazılı olarak üyenin Odada kayıtlı bulunan adresine 30 gün içinde bildirilir.

**** Üyeliği resen silinen üyenişn Yıllık aidatları vergi kapanış tarihine kadar tahakkuk ettirilir.

***** Üyeliği resen silinen üyelerin aidat borçları silinmez, silinemez. Borçlar Kanunu dahilinde tahsilat işlemleri yapılır.

İrtibat
Navigasyon